thu tuc dieu chinh giay chung nhan dau tu cong ty nuoc ngoai tai viet nam

Điều hành tác nghiệp
Quản trị nội dung Web

DANH MỤC NỘI DUNG

Đăng nhập thành viên

Lịch - Đồng hồ

Liên kết

Máy Tính Tam Kỳ - Cty CP TMDV Huỳnh Gia Phát
Cổng thông tin Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Nam
Diễn đàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Thư viện trực tuyến Violet - Vì giáo viên điện tử
Thư viện tư liệu giáo dục của Violet
Văn bản pháp qui và thông tin điều hành
Văn bản pháp luật

Trang chủ » Quản lý bài viết » Văn bản chỉ đạo » Văn bản cấp huyện

Trang tin điện tử Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2013

Thứ năm - 25/04/2013 21:07
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2013

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2013

V/v Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013

/tai tai day  uploads/news/2012_04/cvhdtnthcs-2013.doc


UBND HUYỆN NÚI THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1Số: 43/PGD&ĐT-THCS

                                             Núi Thành, ngày 22 tháng  5  năm 2012.
 
V/v Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013
                         
 
          Kính gởi : - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.
 
Căn cứ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ( gọi tắt là Quy chế xét TN) ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/04/2006 của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện công văn số 409 /SGDĐT-KT&KĐCLGD-CNTT ngày 15/4/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn  một số yêu cầu cụ thể của công việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 như sau:
 
1.     Đối tượng  :  Thực hiện theo Điều 4 của Quy chế xét TN.
2.     Hồ sơ         :  Thực hiện theo Điều 5 của Quy chế xét TN.
Cần lưu ý thêm:
- Trường hợp người học bị mất học bạ: Bổ sung bằng bản phôtô trang sổ điểm lớp cuối năm (của năm lớp bị mất học bạ) có xác nhận của Hiệu trưởng. Hồ sơ những trường hợp này phải gởi về Sở để xem xét trước khi Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp.
- Hồ sơ xét tốt nghiệp được bỏ trong bì lớn có ghi đầy đủ các thông tin bên ngoài để tiện cho việc kiểm tra, xem xét sau này. 
3. Thành phần trong hội đồng xét công nhận tốt nghiệp:
Căn cứ vào Điều 9 của Quy chế xét TN, Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND cấp huyện ra quyết định thành lập các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp gồm các thành phần sau:
- Chủ tịch : Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;
- Phó chủ tịch : Phó Hiệu trưởng;
- Thư ký : Thư ký hội đồng của cơ sở giáo dục.
- Các uỷ viên : Giáo viên tổng phụ trách Đội, tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và một số đại diện của các đoàn thể trong nhà trường;
4. Về công nhận tốt nghiệp đối với người học chưa tốt nghiệp ở năm học trước :
 Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế xét TN, các cơ sở giáo dục cần lưu ý thêm một số qui định sau :
- Thủ trưởng cuả cơ sở giáo dục ra quyết định thành lập ban kiểm tra gồm có các người ra đề, coi thi, chấm bài… Đề kiểm tra  cần ra ở mức trung bình và thuộc nội dung chương trình lớp 9 . Các bài  kiểm tra  này phải được làm phách và phải có đủ hai người chấm. Thời gian kiểm tra của môn Ngữ văn hoặc Toán là 90 phút, mỗi môn khác là 60 phút.
- Thông báo sớm và rộng rãi cho các đối tượng  về thời gian đăng ký, thời gian tổ chức kiểm tra và yêu cầu về hồ sơ, điều kiện được công nhận tốt nghiệp. Thời gian hoàn tất các kết quả kiểm tra của các đối tượng này là trước ngày 07/5/2013.
Các đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, bài làm thí sinh sau khi thi xong phải được niêm phong và bảo quản cẩn thận tại cơ sở. Khi cần thiết các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở hoặc của Phòng Gíao dục và Đào tạo có thể yêu cầu xem lại tất cả các hồ sơ này.
-Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải có giấy xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong  năm qua do UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận.
5. Về thời gian xét tốt nghiệp :
Do kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên năm nay được tổ chức vào đầu tháng 6/2013, do đó thời gian xét TN THCS cần  được hoàn thành sớm hơn các năm học trước để học sinh có đủ thời gian nộp hồ sơ dự thi vào các trường THPT chuyên. Thời gian quy định hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận TN THCS tạm thời cho học sinh là vào ngày 17/5/2013. 
6. Qui trình xét tốt nghiệp :
Căn cứ vào Điều 10 của Quy chế xét TN, Sở hướng dẫn cụ thêm về qui trình xét TN  tiến hành như sau :
Bước 1 : Hiệu trưởng phân công một số bộ phận của cơ sở giáo dục tiến hành lập danh sách xét TN. Danh sách được lập đầy đủ tất cả các đối tượng (kể cả đối tượng chưa đủ điều kiện công nhận TN - mẫu1). Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2013.
Bước 2 : Hội đồng xét công nhận TN THCS căn cứ vào hồ sơ người học và danh sách xét TN đã lập, tiến hành họp xét, lập biên bản (theo mẫu) và danh sách đề nghị được công nhận tốt nghiệp (mẫu 2). Thời gian hoàn thành  trước ngày 11/5/2013.
Bước 3 : Các trường nộp danh sách xét tốt nghiệp (Mẫu 1) và danh sách công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2), biên bản xét Tốt nghiệp (Đúng theo mẫu) và đĩa CD chứa files dữ liệu trên về Phòng GD&ĐT ngày 13/5/2013.
Bước 4 : Các trường tiếp nhận danh sách Công nhận TN, quyết định công nhận TN từ Phòng GD&ĐT vào ngày 15/5/2013. In và và ký giấy chứng nhận tạm thời cho các Học sinh được công nhận TN THCS. Thời gian hoàn thành: trước ngày 17/5/2013.
5. Một số lưu ý về danh sách và dữ liệu TN THCS gửi về Phòng GD&ĐT :
Dữ liệu các trường gửi về Phòng GD&ĐT là cơ sở để in bằng tốt nghiệp nên các trường phải thực hiện đúng theo các yêu cầu sau:
- Dữ liệu ghi danh sách tốt nghiệp Mẫu 1, Mẫu 2 gởi về Phòng  phải hết sức chuẩn xác theo quy định ở mỗi mẫu, thống nhất theo mẫu quy định chung (các mẫu đính kèm), các mẫu nộp bằng giấy phải đúng khớp 100% với Files lưu trong đĩa CD.
- Các Mẫu 1, Mẫu 2 nộp về Phòng GD&ĐT bằng giấy phải được làm trên giấy A3, khổ ngang.
- Dữ liệu Mẫu 2 chỉ gồm danh sách những người học công nhận tốt nghiệp, không đưa vào các diện khác.
- Mẫu 1 lập thành 02 bộ;  Mẫu 2 lập thành 03 bộ .
 Mọi sai sót về dữ liệu gởi lên để in bằng tốt nghiệp, Trường phải chịu trách nhiệm sau này.
Trên đây là một số công việc các trường cần lưu ý thực hiện trong quá trình xét tốt nghiệp THCS. Các Trường có kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng thời gian (đính kèm trang sau) để khỏi ảnh hưởng chung. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, các đơn vị  kịp thời báo về Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành (Bộ phận THCS - ĐT : 3870.240 – 0979.337.188 (gặp đ/c Châu Ngọc Tuấn)) để  rõ thêm.
 
Nơi nhận:               KT. TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên
- Các Trường THCS
- Lưu VT
(Đã ký)
Phó Trưởng phòng
Lê Minh Kỳ
     

 


LỊCH CÔNG TÁC XÉT TỐT NGHIỆP THCS

NĂM HỌC 2012-2013
=====
 
Ngày Nội dung công việc Chịu trách nhiệm
Trước 25/4/2013 Các trường THCS gửi tờ trình thành lập Hội đồng xét TN THCS theo thành phần quy định về Phòng GD&ĐT (Gửi văn bản giấy và chuyển kênh điều hành). Trường
06/5/2013 Các trường THCS nhận Quyết định thành lập Hội đồng xét TN THCS tại Phòng GD&ĐT Trường
Trước 07/5/2013 - Cho HS chưa tốt nghiệp các năm trước về Trường để kiểm tra lại 2 môn Ngữ văn, Toán lớp 9. Trường
10/5 - 11/5 - Hoàn thành đánh giá xếp loại cho người học lớp 9
- Các trường THCS lập danh sách xét tốt nghiệp (Mẫu 1) và Hội đồng họp đề nghị xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2) gửi Phòng GD&ĐT.
- Hoàn tất học bạ THCS
Trường
 
13/5 Nộp danh sách Mẫu 1, Mẫu 2, đĩa CD cho Phòng GD&ĐT. Trường
14/5 - Phòng GD&ĐT Sơ duyệt kết quả xét Tốt nghiệp của các trường và báo cáo về Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT
15/5 Phòng GD&ĐT trả kết quả TN cho các trường Phòng GD&ĐT
 Trường THCS
Trước 17/5 Các trường in, ký giấy CNTT và cấp cho HS để nộp hồ sơ tuyển sinh 10 Trường THCS
/uploads/news/2013_04/to-trinh-thanh-lap-hdxettn.doc
 /uploads/news/2013_04/bienbanxettnthcs.doc


Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Trường THCS Lê Văn Tâm

     Trường THCS Lê Văn Tâm được thành lập năm ...                                                               ...


Hỗ trợ trực tuyến

1
Thầy: Lê Văn Huân
ĐT: (0510) 3542 678
Mobile: 0914.546.111

levanhuan6363@gmail.com

Tra cứu điểm học tập
Thư viện tài liệu, giáo trình, phần mềm,...
Tìm kiếm và tài về những văn bản mới
Video dạy học
Thư viện hình ảnh

Thời khoá biểu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 349

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7496

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1707784